Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HK I AV LOP 5 CO FILE LISTEN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thanh Mai
Ngày gửi: 16h:13' 15-04-2015
Dung lượng: 15.1 MB
Số lượt tải: 675
Số lượt thích: 0 người

FIRST TEST OF ENGLISH FOR THE FOURTH GRADERS
Testing date: December19th, 2014.
Time allotted: 40 minutes
Long Tan primary school
Class: 4___
Student’s name:
_________________________
Scores:I.Choose a correct word to write under each picture. (2ms)
(Chọn một từ đúng và viết ở dưới mỗi bức tranh 2đ)
cat
kangaroo
notebooks
lion
queen

octopus
bicycle
question
lemon
omelet1._____________
2._____________

3._____________
4._____________5._____________

6._____________
7._____________
8.______________


II. Complete the short dialogue (2ms).
(Dùng từ cho sẵn trong khung điền vào các đoạnhội thoại sau 2đ)

1. A: Is it a long pencil?
B: Yes, ___________.
2. A: How many flowers are there ?
B: There are two__________.
3. A: Is there a doll in the bag ?
B: No,____________.
4. A: What day is it today?
B: It’s _________III. Stick the best answer. (2ms) (Đánh dấu(() vào đáp án đúng ứng với mỗi câu hỏi sau 2d)
1. How’s the weather ?
It’s cloudy. It’s a cloud. It is a round ball.
2. Can you kick a ball ?
Yes, I can’t. No, I can. No, I can’t.
Where are the books?
It’s under the table. They’re under the table. It’s a book.
How old are you?
I am nine years old. It is nine years old. They’re nine years old.
IV. Read and check the correct pictures. (2 ms)
(Đọc và đánh dấu (()vào tranh phù hợp với các câu sau 2đ)
Ex.
He is fat, he isn’t thin.1

I can ride a bycicle. I can’t fly a kite.2

The bug is on the flower.3

It is my doll, I love it.4
Choose the new car.
/V. Listen and circle the correct answer or picture. (2ms)
(Nghe và khoanh vào đáp án đúng 2đ)
1. What is it?
a. yoyo b. doll c. ball
2. Can you throw a ball?
a. Yes, I cannot. b. Yes, I can. c. Yes, I do.
3. How’s the weather?
a. It’s rainy. b. It’s windy. c. It’s sunny.
4. How many flowers are there?

a. b. c.


ANSWER KEY AND MARK FOR GRADE 4

I.Choose a correct word to write under each picture. (2ms)
(Chọn một từ đúng và viết ở dưới mỗi bức tranh 2đ)
Each correct picture = 0.25m (0.25 x 8 = 2ms)

notebooks

omelte.
/
queen
/
bycicle

/
question

octopus
/
lion

kangaroo


II. Complete the short dialogue (2ms).
(Dùng từ cho sẵn để hoàn thành các đoạn hội thoại sau 2đ)
Each correct word = 0.5m (0.5 x 4 = 2ms)
1. A: Is it a long pencil?
B: Yes, It is.
2. A: How many flowers are there?
B: There are twoflowers.
3. A: Is there a doll in the bag?
B: No,there isn’t.
4. A: What day is it today?
B: It’s Friday.
III. Stick the best answer. (2ms)
( đánh dấu(() vào đáp án đúng ứng với mỗi câu hỏi sau 2đ )
Each correct answer = 0.5m (0.5 x 4 = 2ms)

1. How’s the weather? It’s cloudy.

2. Can you kick a ball? No, I can’t.
3. Where are the books? They’re under the table.
4. How old are you? I am nine years old.
IV. Read and stick the correct pictures. (2ms)
(Đọc và đánh dấu (()vào tranh phù hợp với các câu sau 2đ)
Each correct picture = 0.5m (0
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓